hrvatski english
 
CHRONOS Info d.o.o. je privatna Hi-Tech konzultantska tvrtka koja se bavi pružanjem usluga u oblasti ITC savjetovanja, marketinga, upravljanja projektima, management konzaltinga, poslovnog savjetovanja te organizacijom seminara, radionica i drugih vidova obrazovanja u Hrvatskoj i zemljama u regiji...
 

ISO 9001
Q-674
 
 
CHRONOS info kontakt
Medvedgradska 35
10000 Zagreb, Hrvatska
   
tel:

fax:
01-4667-059
01-4667-562
01-4666-977
   
e-mail: chronos@chronos.hr
 
  
www.icmci.org

 
www.europa.eu

 
www.ilo.org

 
www.oecd.org

 
www.hup.hr

 
www.zagreb.hr

Javno-privatno partnerstvo
Uvod i podloga
Javno-privatno partnerstvo podrazumijeva suradnju između tijela javne vlasti s privatnim sektorom, s ciljem zadovoljavanja neke javne potrebe.
Znatan pomak u razvoju javno-privatnog partnerstva te širenju prakse prijenosa financiranja i upravljanja aktivnostima od javnog interesa na razinu privatnog sektora počinje se događati devedesetih godina 20. stoljeća, zahvaljujući nizu okolnosti. Nove, promijenjene okolnosti uključuju veću spremnost države da u svoje projekte uključi privatne poduzetnike i iskoristi njihova znanja i vještine, ali i izražen nedostatak proračunskih sredstava za financiranje rastućih javnih potreba. Svjetska banka procjenjuje da trenutno privatni sektor financira oko 15% investicija u infrastrukturu. Budući da se predviđa da će tijekom idućeg desetljeća biti potrebno još oko 250 mlrd USD za infrastrukturne projekte, očita je potreba za većim angažmanom privatnog sektora u tom podruju.
U najširem smislu javno-privatno partnerstvo mogli bismo definirati kao skupinu zajednikih inicijativa javnog sektora te privatnog profitnog i neprofitnog sektora u kojima svaki subjekt pridonosi određene resurse i sudjeluje u planiranju i odlučivanju.
Međutim, pod pojmom javno-privatno partnerstvo danasse u užem smislu podrazumijevaju kooperativni pothvati u sklopu kojih javni i privatni sektori udružuju resurse i struna znanja kako bi, kroz prikladne alokacije resursa, rizika i nagrada, zadovoljili neku javnu potrebu. Na taj nain, primjenom razliitih metoda, privatni sektor može uposliti svoje resurse i vje{tine u pružanju dobara i usluga koje tradicionalno osiguravaju državne službe.
Pojam partnerstva naglašava novu kvalitetu odnosa između države i poduzetnika, koja je znatno više uravnotežena kroz podjele rizika i nagrada u odnosu na prijašnje uske ugovorne odnose iz podruja javne nabave. To ne mora značiti da svi subjekti sudjeluju na ravnopravnoj osnovi, već da svaki partner sudjeluje ovisno o svojim mogućnostima i ulozi u partnerstvu. Važan je aspekt javno-privatnog partnerstva i njegova načelna koncepcijska otvorenost i dugoročna suradnja.

Pregled i karakteristike seminara
Seminar “javno-privatno partnerstvo” opisuje karakteristike JPP i različite oblike koje taj vid suradnje privatnog i javnog sektora može imati, razmatrajući detaljno slijedeća pitanja.

 • Potencijalne koristi i rizike upotrebe modela JPP kao i opće relacije vezane uz taj oblik pružanja usluga
 • Preporuke za pravilnu primjenu JPP
 • Zakonodavne i formalne promjene koje u postojećoj legislativi zahtijeva ispravna primjena načela JPP
 • Proceduralna i organizacijska pitanja vezana uz JPP i usporedba s tradicionalnim načinima pružanja usluga javne nabave
 • Metode i oblici pripreme lokalnih samouprava za JPP, provjera postojećih modela i pravno formalnih okvira
 • Preporuke za izbor prikladnog pristupa uslugama JPP (usluge i infrastruktura), evaluacija različitih vrsta projekata
 • Preporuke i kriteriji za definiranje potencijalnih JPP projekata i područja suradnje
 • Definiranje kriterija i izbor partnera uključujući ocjenu prijedloga i ponuda u skladu s prirodom projekta i usluga
 • Definiranje odgovarajuće strategije JPP uključujući preporuke za izbor projektnih timova, definiranje ciljeva projekta, izbor odgovarajućeg oblika postupka nabave
 • Definiranje efikasne i prikladne komunikacijske strategije i prikupljanje potrebnih dozvola i mišljenja
 • Preporuke za lokalne samouprave o izboru tehnike i metoda pregovaranja i postizanja rješenja i ugovaranja u javnom interesu, ratifikacija ugovora i provođenje nadzora u realizaciji
 • Preporuke vezane uz rad s privatnim partnerom kao što su komunikacija, izvješćivanje, projektno knjigovodstvo, upravljanje rizicima i performance monitoring

Seminar se sastoji od 6 modula čiji je glavni cilj pomoći polaznicima:

 • Produbiti razinu znanja o javno-privatnom partnerstvu
 • Proširiti razumijevanje procedura koje osiguravaju transparentnost i poštovanje pravno-formalnog okvira JPP
 • Provjeriti i ocijeniti interese partnera iz privatnog i javnog sektora
 • Definirati poželjne modele JPP
 • Pripremiti se za uspješno asistiranje u procesima i projektima JPP

Moduli su:

 • MODUL 1 – Uvod u JPP – EuropskaUnija i Hrvatska
 • MODUL 2 – Koncept i dimenzije javno-privatnog partnerstva
 • MODUL 3 – Formalno pravni okvir za javno-privatno partnerstvo
 • MODUL 4 – Planiranje i izbor JPP
 • MODUL 5 – identifikacija i izbor partnera
 • MODUL 6 – Implementacija javno-privatnog partnerstva
 • MODUL 7 – Financijski i gospodarski aspekti JPP
SADRŽAJ SEMINARA

Pregled seminara

 • Pružiti informacije o oblicima JPP i načinu uporabe principa JPP u Hrvatskoj i svijetu
 • Dobiti uvid u procese identifikacije JPP mogućnosti i identificirati ključne elemente JPP predstudije izvodljivosti
 • Ovladati elementima uspješnog strukturiranja financiranja JPP projekata i financijskog modeliranja
 • Razumjeti kako definirati i razviti concept JPP koji stimulira lokalni razvoj, razvoj privatnog sektora i izgradnju socijalnog društva
 • Razviti vještine efikasnog upravljanja JPP projektima


MODUL 1 - Uvod u JPP – EuropskaUnija i Hrvatska

 1. Green Paper on Public-Private Partnerships and
 2. Community Law on Public Contracts and Concessions
 3. Hrvatska praksa JPP
 4. Smjerniceza primjenu ugovornih oblika javno privatnog partnerstva
 5. Institucionalni zahtjevi

MODUL 2 - Koncept i dimenzije javno-privatnog partnerstva

 1. Što je javno-privatno partnerstvo
 2. Primjena JPP
 3. Kako uspostaviti JPP
 4. Tko su akteri (stakeholderi) u JPP
 5. Definiranje strategije JPP

MODUL 3 – Formalno pravni okvir za javno-privatno partnerstvo

 1. Zakonski okvir
 2. Akti lokalne samouprave
 3. Provedbeni propisi i smjernice za JPP
 4. odgovornosti lokalne uprave u odnosu na JPP
 5. usvajanje i prilagodba politike JPP i
 6. primjena strategije uspostavljanja JPP i definiranje procedura
 7. Ugovaranje

MODUL 4 – Planiranje i izbor JPP

 1. Osnivanje projektog tima
 2. Definiranje okvira rada
 3. Izbor načina prikupljanja ponuda
 4. Definiranje plana aktivnosti

MODUL 5 – Identifikacija i izbor partnera

 1. Dokumentiranje i praćenje procesa selekcije
 2. Publiciranje dokumentacije za JPP
 3. Evaluacija pisama namjere (RFEI) i zahtjeva za kvalifikaciju (RFQ)
 4. Publiciranje poziva za podnošenje ponuda
 5. Evaluacija ponuda

MODUL 6 – Implementacija javno-privatnog partnerstva

 1. Identifikacija mogućnosti za JPP
 2. Kriteriji za za definiranje JPP
 3. Cost bewnefit analiza
 4. Privlačenje privatnog sektora
 5. Donošenje odluke o JPP
 6. Komunikacijska strategija i protokol
 7. Performance monitoring
 8. Rješavanje konflikata i izvanjska procjena JPP

MODUL 7 – Financijski i gospodarski aspekti JPP

 1. Priprema i pregovaranje
 2. Priprema i ratifikacija ugovora
 3. Proceduralni zahtjevi i ograničenja
 4. Uključivanje odgovarajućih institucija u provedbu i praćenje realizacije JPP projekata
 5. Upravljanje rizicima
vrh stranice

Naše publikacije

 

Arhiva
Pogledajte prijašnje artikle, vijesti, i ostalo na stanicama po ovim linkom...
 
Download
Kliknite ovdje da bi ste pogledali što imamo ponuditi na download od dokumenata i ostalog sadržaja vezanog za našu djelatnost...
 
Press clipping
Na ovim stranicama pogledajte kako mediji gledaju na aktivnosti naše firme: izvadci iz dnevnog tiska, specijaliziranih časopisa, radija, televizije i drugih medija...
 
Mapa weba
Sažeti pregled linkova i podlinkova web site-a chronos.hr možete pogledati ovdje