hrvatski english
 
CHRONOS Info d.o.o. je privatna Hi-Tech konzultantska tvrtka koja se bavi pružanjem usluga u oblasti ITC savjetovanja, marketinga, upravljanja projektima, management konzaltinga, poslovnog savjetovanja te organizacijom seminara, radionica i drugih vidova obrazovanja u Hrvatskoj i zemljama u regiji...
 

ISO 9001
Q-674
 
 
CHRONOS info kontakt
Medvedgradska 35
10000 Zagreb, Hrvatska
   
tel:

fax:
01-4667-059
01-4667-562
01-4666-977
   
e-mail: chronos@chronos.hr
 
  
www.icmci.org

 
www.europa.eu

 
www.ilo.org

 
www.oecd.org

 
www.hup.hr

 
www.zagreb.hr

Javno privatno partnerstvo

Javno- privatno partnerstvo (JPP) je jedna od obećavajućih formi takve suradnje javnog i civilnog sektora i u užem smislu podrazumijeva poslovnu suradnju u sklopu koje javni i privatni sektor udružuju financijska sredstva, resurse i stručna znanja kako bi, kroz prikladne alokacije resursa, rizika i nagrada, zadovoljili neku javnu potrebu, prepoznavajući obostrane koristi od udruživanja. JPP, također, predstavlja alternativu punoj privatizaciji, kombinirajući prednosti oba sektora, na način da se:

 • društvena odgovornost, svijest o potrebi zaštite okoliša i javnoj odgovornosti javnoga sektora kombinira
 • s financijama, tehnologijom, djelotvornim upravljanjem i poduzetničkom duhom privatnog sektora.
JPP sve više postaje alat za uspješan lokalni razvoj. Javno-privatno partnerstvo omogućuje lokalnim vlastima, poslovnom sektoru te organizacijama civilnog društva da poduzmu odgovornosti za razvoj zajednice i djeluju zajedno koristeći se socijalnim dijalogom kao platformom za uspješno zadovoljavanje zajedničkih potreba.

Suradnja s konzultantima u procesu pripreme javno-privatnog partnerstva je od kritične važnosti. Konzultanti mogu pomoći stručnim službama lokalne samouprave sagledati detaljno slijedeća pitanja:

 • Potencijalne koristi i rizike upotrebe modela JPP kao i opće relacije vezane uz taj oblik pružanja usluga
 • Preporuke za pravilnu primjenu JPP
 • Zakonodavne i formalne promjene koje u postojećoj legislativi i regulatornom okviruzahtijeva ispravna primjena načela JPP
 • Proceduralna i organizacijska pitanja vezana uz JPP i usporedba s tradicionalnim načinima pružanja usluga javne nabave
 • Metode i oblici pripreme lokalnih samouprava za JPP, provjera postojećih modela i pravno formalnih okvira
 • Preporuke za izbor prikladnog pristupa uslugama JPP (usluge i infrastruktura), evaluacija različitih vrsta projekata
 • Preporuke i kriteriji za definiranje potencijalnih JPP projekata i područja suradnje
 • Definiranje kriterija i izbor partnera uključujući ocjenu prijedloga i ponuda u skladu s prirodom projekta i usluga
 • Definiranje odgovarajuće strategije JPP uključujući preporuke za izbor projektnih timova, definiranje ciljeva projekta, izbor odgovarajućeg oblika postupka nabave
 • Definiranje efikasne i prikladne komunikacijske strategije i prikupljanje potrebnih dozvola i mišljenja
 • Preporuke za lokalne samouprave o izboru tehnike i metoda pregovaranja i postizanja rješenja i ugovaranja u javnom interesu, ratifikacija ugovora i provođenje nadzora u realizaciji
 • Preporuke vezane uz rad s privatnim partnerom kao što su komunikacija, izvješćivanje, projektno knjigovodstvo, upravljanje rizicima i performance monitoring
Oni mogu, također, pomoći u identifikaciji i valorizaciji koristi i, posebice, rizika koje predloženo partnersto nosi, te predložiti ispravnu alokaciju prava i obveza između partnera.
Više o tome
JPP ne pokriva samo izgradnju infrastrukture, nego i širok spektar usluga poput telekomunikacija, vodoopskrbe, financijskih usluga malim i srednjim poduzećima, inovativnog financiranja, obrazovanja i istraživanja.

Vrijednost javno-privatnog partnerstva povećava se društvenim koristima proisteklim iz činjenice da se kompleksni, rizični i financijski zahtjevni projekti mogu realizirati u kraćem roku i sa širim djelovanjem nego da ih realizira sam javni sektor (lokalna samouprava) ili je moguće realizirati projekte koji inače ne bi bili mogući bez sudjelovanja privatnog sektora.

Pri tome važno je nastojati da javno-privatno partnersto ima slijedeće karakteristike:

 • suradnja u stvaranju komercijalno opravdanih rješenja koja rezultiraju troškovno prihvatljivim opterećenjima zajednice
 • transparentni procesi koji podliježu javnoj kontroli
 • konkurentne procese predlaganja projekata i jasnu raspodjelu rizika
 • razumni troškovi pripreme prijedloga projekata
 • integralni pristup i konzistntnost sa strateškim planovima razvoja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini
Javno-privatno partnersto ima veliki utjecj na na lokalnu ekonomiju zbog visokih kapitalnih troškova i relativno dugog vremena eksploatacije. Skladno i ispravno strukturirano partnerstvo predstavlja sigurnost da će infrastruktura ili usluge efikasno i uspješno zadovoljavati potrebe u stalno mijenjajućim uvjetima primjene.
Pojam partnerstva naglašava novu kvalitetu odnosa između države i poduzetnika, koja je znatno više uravnotežena kroz podjele rizika i nagrada u odnosu na prijašnje uske ugovorne odnose iz podruja javne nabave. To ne mora značiti da svi subjekti sudjeluju na ravnopravnoj osnovi, već da svaki partner sudjeluje ovisno o svojim mogućnostima i ulozi u partnerstvu. Važan je aspekt javno-privatnog partnerstva i njegova načelna koncepcijska otvorenost i dugoročna suradnja.

Analiza Svjetske banke pokazala je kako su JPP češći u zemljama koje su već visoko zadužene, a uspješniji su ako postoji makroekonomska stabilnost, čvrste institucije i kvalitetna javna uprava koja smanjuje korupciju i omogućuje efikasnu vladavinu prava. Hrvatska je, naravno, zadužena, ali nema veliko tržište. Makroekonomska situacija je stabilna, ali ne postoje čvrste institucije i kvalitetna javna uprava. 1

1 Katarina Ott, Opasne veze, članak, Banka, 2006

Svjetska iskustva ilustriraju važnost doprinosa uspješnog javno-privatnog partnerstva putem lokalnog razvoja – povećana socijalna kohezija, jeftinije korištenje resursa, poboljšano pružanje socijalnih usluga, promocija zapošljavanja i dobro upravljanje.
Prednosti JPP
Prednost JPP je da, za razliku od tradicionalnog javnog (državnog, društvenog) poduzetništva, dugoročno stvara ekonomski sustav koji koristeći usluge i iskustvo privatnog sektora obavlja poslove kod kojih se želi uštedjeti na troškovima. Privatni sektor ulaže svoj kapital i želi poslovati uspješno, dok je javni sektor proračunski zaštićen od posljedica lošeg poslovanja.
JPP također karakterizira optimalna raspodjela rizika: rizik povezan sa projektiranjem, izvedbom, upravljanjem i financiranjem projekta snosi privatni partner, dok država obično preuzima samo politički rizik, te rizike koji proizlaze iz promjena u zakonodavstvu i regulativi. Javni sektor također, preuzima rizik nadzora provedbe JPP, uz mogućnost raskida ugovora. Uostalom, JPP je obično pod većom javnom pozornošću nego oni financirani samo iz javnih izvora.
Regulatorni i zakonodavni okvir
Zbog široke primjene JPP u zemaljama EU (posebice u Engleskoj i Irskoj), Europska komisija je u cilju reguliranja materije JPP, sagledavanja JPP kao modela, te standardiziranja ugovora o JPP izradila tzv Green paper – document kojim se postavlja pravno formalin okvir za JPP.. Green paper (Zeleni papir) o JPP navodi definira karakteristike JPP u smislu dugotrajne suradnje javnog i privatnog partnera, te djelomično financiranje projekta od privatnog sektora. Ponekad se uključuju i javni ili državni fondovi, ali putem vrlo složenih i opreznih aranžmana. Privatni partner zapravo po raznim fazama sudjeluje u osmišljavanju, primjeni i financiranju projekta, dok se javni u prvom redu koncentrira na definiranje ciljeva od značenja za opće dobro.

Zeleni papir EU uočava dva modela JPP u zemljama EU:

 • JPP temeljeno na ugovornim obvezama, npr. putem koncesije; te
 • JPP institucionalne naravi, gdje se JPP realizira stvaranjem zajedničkog trgovačkog društva, koje upravlja nekim poslom.

Na JPP u EU primjenjuju se četiri ključne direktive EU za javnu nabavu: Works Directive (93/27/EEC), Supplies Directive (93/36/EEC) i Services Directive (92/50/EEC), te Utilities Directive (93/38/EEC).
Dopušteni su raznovrsni javni natječaji (oglašeni u Official Journal of the EU):

 • otvoreni natječaj (open tendering) gdje svi mogu priložiti svoje ponude
 • ograničeni natječaj (restricted tendering) gdje obvezujuće ponude podnose oni koje izabere javna uprava
 • natječaj s pregovaranjem (negotiated tendering) koji je sličan ograničenom natječaju, ali dopušta pregovore o uvjetima ugovora nakon natječaja.
U Hrvatskoj nema zakonskog uporišta za JPP, ali postoje Smjernice za primjenu ugovornih oblika javno privatnog partnerstva koje je predložila vlada RH a prihvatio Sabor RH. jer važeći Zakon o privatizaciji iz 1996. predviđa jedino prodaju dionica javnim natječajem ili na burzi. Procedura uspostavljanja i implementacije JPP mora biti temeljena na kriterijima iz Smjernica.
Prevladava stav da novi zakoni o JPP nisu potrebni, ali da valja slijediti Upute Europske komisije za uspješan JPP iz 2003. godine, uz poštivanje tržišnog natjecanja, zaštite javnih interesa maksimaliziranjem koristi od uloženoga, procjene najefikasnijih JPP aranžmana i određivanjem optimalne razine kreditiranja kako bi se dostigla održivost projekta, ali i izbjegla situacija da u njemu netko, onako na brzinu, pokupi vrhnje i debelo zaradi.
Hrvatska se priprema za institucionalnu reformu u javnim nabavama. Novi zakon predviđa transformaciju Vladina ureda za javnu nabavu u Središnji državni ured za javnu nabavu. Nadležnost se proširuje pa će se na jednom mjestu će se obavljati koordinacija politika javne nabave, a to u novoj koncepciji obuhvaća i koncesije i javno-privatno partnerstvo. U nadležnosti tog ureda bilo bi i preventivno otklanjanje nepravilnosti u postupku nabave bez zaustavljanja postupka nabave.

Suradnja s konzultantima odnosno primjena metoda vanjskog ugovaranja usluga pripreme i uspostavljanja javno-privatnog partnerstva može pomoći lokalnoj i regionalnoj samoupravi te stručnjacima i praktičarima iz javnog sektora:

 • Produbiti razinu znanja o javno-privatnom partnerstvu
 • Proširiti razumijevanje procedura koje osiguravaju transparentnost i poštovanje pravno-formalnog okvira JPP
 • Provjeriti i ocijeniti interese partnera iz privatnog sektora
 • Dobiti i koristiti informacije o oblicima JPP i načinu uporabe principa JPP u Hrvatskoj i svijetu
 • Steći uvid u procese identifikacije JPP te identificirati ključne elemente JPP
 • Definirati i razviti concept JPP koji stimulira lokalni razvoj, razvoj privatnog sektora i izgradnju socijalnog društva
 • Pripremiti se za uspješno asistiranje u procesima i projektima JPP
Važno je, na kraju, naglasiti kako JPP nije lijek za sve probleme s kojima se zajednica suočava, već njegove mogućnosti i korist ovise o lokalnom konktekstu.
 
vrh stranice

Naše publikacije

 

Arhiva
Pogledajte prijašnje artikle, vijesti, i ostalo na stanicama po ovim linkom...
 
Download
Kliknite ovdje da bi ste pogledali što imamo ponuditi na download od dokumenata i ostalog sadržaja vezanog za našu djelatnost...
 
Press clipping
Na ovim stranicama pogledajte kako mediji gledaju na aktivnosti naše firme: izvadci iz dnevnog tiska, specijaliziranih časopisa, radija, televizije i drugih medija...
 
Mapa weba
Sažeti pregled linkova i podlinkova web site-a chronos.hr možete pogledati ovdje